NÁHRADNÍ VÝŽIVNÉ otázky&odpovědi

Obrázek editujete kliknutím

Možná jste již zaregistrovali, že koncem roku 2020 vyšla ve sbírce zákonů novinka, která jistě zpříjemní život mnoha nezaopatřeným dětem, na něž povinný rodič nehradí řádně výživné. Zákon č. 588/2020 Sb. je účinný od 1.7.2021, nicméně některé kroky k získání nároku na tuto státem vyplácenou dávku, mohou někteří rodiče učinit již nyní.

Co je náhradní výživné?
Náhradní výživné je sociální dávka, kterou poskytuje a náklady na ni hradí stát. Hradí se, pokud rodič nehradí výživné vůbec nebo jej nehradí v částce uvedené v soudním rozhodnutí.

V jaké výši se hradí?
Náhradní výživné se stanovuje jako rozdíl výše měsíční dávky výživného určené v soudním rozhodnutí a částečného plnění výživného v příslušném měsíci, nejvýše však ve výši 3.000 Kč měsíčně.

Kdo je příjemcem?
Nezaopatřené dítě – nezletilé i zletilé.

Jaké jsou základní podmínky pro získání nároku na náhradní výživné?
(i.) Dítě má trvalý pobyt na území ČR (s výjimkami);
(ii.) Existence pravomocného vykonatelného rozsudku stanovujícího rodiči povinnost k úhradě výživného;
(i.) Podání žádosti na předepsaném vzoru úřadu práce (vzor zatím není zveřejněn);
(iii.) Výživné je vymáháno exekučně či prostřednictvím soudního výkonu rozhodnutí (s výjimkami);
(iv.) V rámci exekuce/výkonu rozhodnutí není výživné vymoženo v celé soudem stanovené měsíční výši a současně je vymoženo v částce nižší než 3.000 Kč měsíčně.

Od kdy mohu o náhradní výživné žádat?
Zákon je účinný od 1.7.2021. Pokud tedy o vyživovací povinnosti doposud nerozhodl soud nebo rozhodl, ale neprobíhá výkon rozhodnutí/exekuce, doporučujeme do doby nabytí účinnosti zákona podat návrh na zahájení takového řízení.

Jak dlouho bude náhradní výživné vypláceno?
Náhradní výživné je vypláceno nejdéle 24 měsíců. Každé 4 měsíce je však třeba znovu doložit splnění podmínek pro plnění náhradního výživného.

Potřebujete poradit?
Naše kancelář poskytuje placené poradenství v oblasti rodinného práva, zpracováváme potřebné návrhy, nabízíme rovněž zastoupení v soudním a exekučním řízení.

Jak soudy určují výši výživného?

Obrázek editujete kliknutím

Kdo je nezaopatřeným dítětem?

1) dítě od narození do skončení povinné školní docházky
2) osoba, která se nejdéle do 26. roku věku
 a) soustavně připravuje na budoucí povolání,
 b) se nemůže soustavně připravovat na budoucí povolání nebo   vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz,
 c) není schopna vykonávat soustavnou výdělečnou činnost pro   dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.

Nezaopatřeným dítětem je také dítě, které je po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku vedeno v evidenci Úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Výživné zletilého dítěte

Zletilým dítětem, je dítě které dovršilo 18. roku věku.  Řízení o stanovení výživného pro zletilé dítě probíhá formou tzv. sporného řízení, což je zásadní rozdíl oproti řízení, v němž  je výživné stanovováno pro nezletilé dítě.  Zletilé dítě nese důkazní břemeno a musí tedy nárok na přiznání výživného samo prokázat.