ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ                                             
Mgr. Tereza ŠlachtováProfesionální právní služby

Advokátní kancelář Mgr. Terezy Šlachtové poskytuje právní služby spočívající zejména v poskytování právních porad, přípravě smluv, právních rozborů a stanovisek, zastupování v soudních a jiných řízeních.  d

Obrázek editujete kliknutím

Právní služby jsou poskytovány zejména v oblasti práva soukromého.

Obrázek editujete kliknutím

V případě úkonů, které nevyžadují schůzku v advokátní kanceláři, jsou právní služby poskytovány  online či telefonicky na území celé ČR.

Obrázek editujete kliknutím

Cenu nebo způsob jejího určení se klient dozví vždy před poskytnutím konkrétní služby. 

Obrázek editujete kliknutím

Požadavky klientů jsou řešeny v co nejkratším časovém intervalu s maximální důsledností.
 

"Vigilantibus iura scripta sunt"
 Práva náležejí bdělým

Neodkládejte své povinnosti na poslední chvíli. 
Před uzavřením smlouvy ověřte veškeré důležité skutečnosti. 
O své záležitosti se starejte, neboť tomu, kdo tak nečiní,  ani dobrý advokát často nedokáže pomoci.
Právní zastoupení není luxus či zbytečnost, ale investice do klidnější budoucnosti.

Poskytované služby

Advokátní kancelář Mgr. Terezy Šlachtové poskytuje právní služby zejména, nikoli však výlučně, v níže uvedených oblastech. Požadujete-li službu v jiné oblasti nebo si nejste jisti, do které oblasti práva Váš požadavek spadá, kontaktujte advokátku.

Obrázek editujete kliknutím

Právo občanské a obchodní

V oblasti práva soukromého poskytuje advokátní kancelář Mgr. Terezy Šlachtové široké spektrum právních služeb. Mezi tyto služby patří například revize a příprava smluv dle občanského zákoníku včetně přípravy specifických smluv na míru, tvorba obchodních podmínek, vymáhání pohledávek, poradenství v oblasti práva autorského, práva duševního vlastnictví včetně přihlašování ochranných známek a užitných vzorůporadenství v oblasti ochrany osobních údajů, ochrany spotřebitele, věcných práv, dědického práva a další.

Obrázek editujete kliknutím

Právo nemovitostí

Advokátní kancelář nabízí služby soukromým osobám i firmám a to zejména v oblastech převodů nemovitostí, převodů družstevních podílů, nájemních a podnájemních smluv, vymáhání nájemného, vyklizení nemovitosti, zástavních smluv, věcných břemen a práva nezbytné cesty.Obrázek editujete kliknutím

Právo rodinné a manželské

Advokátní kancelář poskytuje v rámci práva rodinného a manželského komplexní právní služby a poradenství (rozvod manželství, vypořádání společného jmění manželů, péče a výživa o nezletilé děti, vymáhání a změny vyživovací povinnosti). K problémům klientů je přistupováno profesionálně a lidsky. Obrázek editujete kliknutím

Právo správní a trestní

Zastupování klientů před správními orgány a v řízeních dle soudního řádu správního, zastupování poškozeného a obviněného v  trestních řízeních. Poradenství v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob se zaměřením na činění preventivních opatření.Obrázek editujete kliknutím

Advokátní úschova

Služba advokátní úschovy je využívána nejčastěji při převodech vlastnického práva k nemovitostem. Vaše finance jsou po celou dobu uloženy samostatně na speciálním bankovním účtu advokáta vedeným u UniCredit Bank. Advokát je povinen každou úschovu nahlásit České advokátní komoře a s prostředky úschovy nesmí za žádných okolností libovolně disponovat.


Obrázek editujete kliknutím

Ověřování podpisů

Advokát je oprávněn nahradit úřední ověření podpisu svým prohlášením o pravosti podpisu se stejnými účinky. Činí tak buď na listině, kterou sám sepsal, nebo na listině cizí. 

Nejčastěji klientům pomáháme v těchto oblastech: 

Obrázek editujete kliknutím

Kompletní zajištění převodu nemovitosti

- prověrka právních vad nemovitosti
- příprava veškeré smluvní dokumentace
- poskytnutí služby advokátní úschovy
- příprava návrhu na vklad
- ověření podpisů

Obrázek editujete kliknutím

Příprava smluvní dokumentace na míru

- analýza potřeb klienta a zvolení vhodného typu smlouvy či příprava specifické smlouvy na míru včetně konzultace a eliminace budoucích rizik
- revize smluvních dokumentů
- analýza práv a povinností ze stávajících smluv

Obrázek editujete kliknutím

Vymáhání pohledávek

- zpracování a odeslání předžalobní výzvy
- prověření exekucí a insolvence dlužníka
- soudní vymáhání pohledávky
- podání návrhu na exekuci
- přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení

Obrázek editujete kliknutím

Poradenství v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví a know-how

- registrace ochranných známek
- příprava NDA a konzultace v oblasti ochrany know-how
- příprava licenčních smluv

Obrázek editujete kliknutím

Rozvod manželství

- příprava veškeré dokumentace  a návrhů nezbytných pro rozvod manželství tzv. dohodou
- poradenství v oblasti manželského majetkového práva
- zastupování v soudním řízení 

Obrázek editujete kliknutím

Péče a výživa pro nezletilé děti

- poradenství v oblasti právní úpravy péče a výživného
- zastupování v soudních řízeních
- seznámení s klienta s tzv. cochemskou praxí

Obrázek editujete kliknutím
Právní služby bez nutnosti navštívení kanceláře v rámci celé ČR. 

Jste z daleka? Jste časově vytíženi a na návštěvu kanceláře jednoduše nemáte čas? Nevadí. Osobní návštěva kanceláře nemusí být ve všech případech nezbytná.  Advokátní kancelář nabízí také konzultace přes Skype či e-mail. Připravené dokumenty jsou klientům zasílány poštou či e-mailem.

Obrázek editujete kliknutím

Mgr. Tereza Šlachtová

Vystudovala jsem Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Státní závěrečnou zkoušku jsem složila v roce 2014. Ve své diplomové práci jsem se zabývala tehdy nově zavedenou trestní odpovědností právnických osob.

V letech 2014-2017 jsem pracovala v Advokátní kanceláři Janák a partneři, s.r.o. ve Frenštátě pod Radhoštěm. Od roku 2018 působím v Novém Jičíně jako samostatná advokátka.

Mé povolání je mým koníčkem. 

Proč využít služeb advokáta?

Odbornost. Podmínkou výkonu advokacie je vystudování magisterského oboru právo na vysoké škole a následně po vykonání stanovené doby praxe složení advokátní zkoušky z oborů práva občanského, obchodního, trestního, ústavního a správního. Studiu práva se pak advokát věnuje po celý svůj pracovní život. Advokát tak má osvojeno právnické myšlení a je schopen lépe posoudit jednotlivé souvislosti a možná rizika.

Diskrétnost. Advokát je povinen dodržovat povinnost mlčenlivosti o všech skutečnostech, které se v souvislosti s poskytováním právních služeb klientovi dozvěděl. Obsah jednání, jakož i samotný fakt, že jste advokátní kancelář navštívili zůstává tajemstvím advokáta a klienta. 

Odpovědnost. Advokát je povinen být pojištěn pro případ, že by klientovi způsobil při výkonu své činnosti škodu.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Je-li klientem advokáta spotřebitel, má v případě sporu s advokátem možnost obrátit se na Českou advokátní komoru, která byla za tímto účelem pověřena zákonem řešením sporů mezi advokátem a klientem mimosoudním způsobem. Bližší informace naleznete na webových stránkách České advokátní komory www.cak.cz.
Ceník 

Cena služeb je s klientem domlouvána předem a to zpravidla jako cena hodinová - cena za každou započatou hodinu poskytování služeb. Klientovi je sdělen odhad konečné ceny. Cenu služeb lze v individuálních případech stanovit rovněž jako cenu úkonovou. V takovém případě je cena stanovena pevnou částkou.  

Zvýhodněný balíček - Zvýhodněný balíček je nabízen klientům, kteří žádají poskytnutí služby obsahující více úkonů jako například kompletní zajištění převodu nemovitostí včetně advokátní úschovy peněz či kompletní příprava dokumentace pro tzv. rozvod manželství dohodou. Cena balíčku je stanovena pevnou částkou. 

Při uzavření smlouvy o pravidelném poskytování právních služeb na delší časové období může být s klientem dohodnuta cena také formou zvýhodněné paušální částky za určitý časový úsek nebo jako zvýhodněná cena za každou započatou hodinu poskytování právních služeb.

Byla-li klientovi v soudním řízení přiznána náhrada nákladů právního zastoupení, kterou je mu protistrana povinna uhradit, nesmí být dle právních předpisů odměna advokáta nižší než tato přisouzená náhrada. V takovém případě se odměna advokáta řídí vyhláškou č. 177/1996 Sb.

Advokátní kancelář Mgr. Terezy Šlachtové není plátcem DPH.

ORIENTAČNÍ CENÍK ADVOKÁTNÍCH SLUŽEB:

Konzultace

1.000 -  2000,-  Kč  za započatou hodinu
(cena závisí na složitosti případu)

Kontrola smlouvy 
(cena závisí na časové náročnosti)

2.000 - 5.000,- Kč

Příprava smlouvy na míru
(cena závisí na časové náročnosti)

5.000 - 10.000,- Kč

Advokátní úschova peněz

5.000 - 10.000,- Kč

Zpracování právního stanoviska
(cena závisí na časové náročnosti)

od 1.500,-  Kč

Zvýhodněné balíčky služeb: 

Prodej/koupě nemovitosti
Balíček zahrnuje: právní poradenství, zpracování kupní smlouvy, advokátní úschovu peněz, zpracování návrhu na vklad do katastru nemovitostí a připomínkování všech souvisejících dokumentů

Prodej/koupě/darování nemovitosti bez advokátní úschovy
Balíček zahrnuje: právní poradenství, zpracování  smlouvy, zpracování návrhu na vklad do katastru nemovitostí a připomínkování všech souvisejících dokumentů

9.000,-  Kč6.000,- Kč

Rozvod dohodou (manželé jsou rodiči nezletilých dětí)
Balíček zahrnuje: právní poradenství, zpracování návrhu na schválení dohody rodičů, zpracování společného návrhu na rozvod manželství, zpracování dohody o vypořádání společného jmění manželů

Rozvod dohodou 
Balíček zahrnuje: právní poradenství, zpracování společného návrhu na rozvod manželství, zpracování dohody o vypořádání společného jmění manželů

9.000,- Kč

6.000,- Kč

Kontakty:

Telefonní kontakt:

+420 775 149 380

E-mail:

info@moje-advokatka.cz

Mgr. Tereza Šlachtová,
advokátní kancelář

advokátka zapsaná v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 17976
IČ: 067 06 665

Sídlo kanceláře:

Masarykovo nám.  40/24, Nový Jičín

Konzultační hodiny:
po předchozí dohodě s klientem

Obrázek editujete kliknutímOd 1.3.2018 naleznete sídlo kanceláře v samém centru Nového Jičína ve 2. poschodí budovy č.p. 40/24 na Masarykově náměstí. Vchod z podloubí v blízkosti info centra.

K parkování můžete využít některá z parkovišť v těsné blízkosti náměstí (parkoviště na ulici Tyršova, Gen. Hlaďo, Divadelní, Sokolská, Štefánikova). 

Nedaleko náměstí se nachází rovněž autobusové nádraží. 

Obrázek editujete kliknutím

Kontaktujte advokátku: